Nguyen Nam Long
Trả Lời Thư Em
Đây là những nhạc phẩm Long thâu trong lúc sinh hoạt cùng bạn bè và nhưng lần trình
diễn cho cộng đồng.  Âm thanh không đạt chất lượng nhưng Long hát bằng cả trái tim
mình hy vọng các bạn thích.