Nguyen Nam Long
Phan 12
Tác Giả & Diễn Đọc
Nguyen Nam Long
Adudio - Đọc Truyên
Tiếng Hát
Thanh Thúy