Mời các bạn cùng nghe những sáng tác
của
Nguyen Nam Long do chính tác giả
thâu thanh và điễn đọc.
Entertainment
Nguyen Nam Long