Nguyen Nam Long
Entertainment
Phần 1
Nhạc Phẩm
Nửa Hồn Thưong Đau

Tiếng Hát
Nguyễn Nam Long
Adudio - Đọc Truyên
Tác Giả & Diễn Đọc
Nguyen Nam Long