Nguyen Nam Long
Entertainment
Phần 5
Nhạc Phẩm
Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân

Tiếng Hát
Nguyễn Nam Long
Adudio - Đọc Truyên
Tác Giả & Diễn Đọc
Nguyen Nam Long