Nguyen Nam Long
Entertainment
Phần 4
Căn Nhà Dĩ Vãng
Con Đuớng Xưa Em Đi

Tiếng Hát
Nguyễn Nam Long
Adudio - Đọc Truyên
Tác Giả & Diễn Đọc
Nguyen Nam Long