Nguyen Nam Long
Phần 11
Tác Giả & Diễn Đọc
Nguyen Nam Long
Adudio - Đọc Truyên
Tiếng Hát
Thanh Thúy
Hà Thanh